Delegats d'aula


Què són els delegats/des de classe?
El delegat/ada de classe és un pare, mare o tutor que s’ofereix de forma voluntària a exercir el paper d'enllaç entre les famílies de la seva classe, l’escola i l'AMPA. Representa les famílies del seu curs i manté un contacte freqüent amb elles, donant i rebent informació.
Què poden fer els delegats i delegades de classe?
 • Mantenir una comunicació directa per traspassar la informació rellevant de l'escola (circulars, per exemple) i potenciar la participació en la dinàmica del centre de totes les famílies.
 • Informar els pares i mares de la seva classe d’aquells aspectes que es considerin d’interès des de l’AMPA, i fer els recordatoris oportuns de les Assemblees, reunions...
 • Donar suport a les activitats de classe, de cicle o de centre que es vagin planificant. Motivar i dinamitzar els pares i mares i afavorir que participin en activitats organitzades per l'escola, AMPA o les famílies.
 • Fer d’enllaç entre la classe i les famílies per tal de resoldre temes comuns i canalitzar els suggeriments que puguin sortir. Fer arribar els dubtes, necessitats i interessos generals dels pares i mares de la classe cap a l’escola. 
 • Col·laborar amb l’AMPA, si és possible, en aquells projectes on es requereixi d’ajuda. Donar suport intentant implicar a les famílies del seu grup a les diferents comissions i canalitzar les demandes que des d’aquestes es puguin fer. Traslladar propostes, problemes i queixes a la junta de l’AMPA.
 • Acollir les famílies nouvingudes a l’escola i ajudar-les a integrar-se en la comunitat educativa, vetllant especialment per les famílies amb més dificultats d’integració per raó de llengua, cultura o altres.
 • Fomentar la bona relació entre les famílies. Reconduir les converses que es generin, via mail o via whatsapp, si aquestes agafen un to que no és l’adequat.

Llavors, el que no fan és... 

 • No han d’intervenir en la relació personal d’un alumne i/o dels seus familiars amb el tutor i/o la direcció del centre. 
 • No han de plantejar un problema o una queixa directament a la direcció del centre i/o al Consell escolar sense prèviament haver contrastat la informació o bé, una vegada contrastada la informació, posar-ho en coneixement a la junta de l’AMPA.
 • No han d'intervenir en qüestions pedagògiques dels mestres que, en tot cas, seran tractades allà on correspongui.
 • No han d'intervenir, en cas de conflicte, entre la família afectada i el/la mestra i/o equip educatiu, ni fer de mitjancer o mediador.

Com podem comunicar-nos amb el delegat/ada de la nostra classe?

Un cop escollit el delegat/ada, es posarà en contacte amb les famílies de la classe, presentant-se i donant les seves dades de con
tacte per tal que tot el grup-classe conegui i sàpiga a qui dirigir-se.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada